Grade: Pre-School
Subject: Language

#3294. WORD SEARCH

Language, level: Pre-School
Posted Sun Nov 21 14:40:38 PST 2004 by mr.Kimmy (newacct297279@AOL.COM).
WORD SEARCH
NEIES , USA
Materials Required: PAPER
Activity Time: 5:32

WOAHCXGCXJXXHGCDVCVWORDBVDKUSDGCHJSDGFYSGCATJHAeLFH EL;IUGHHVLKWEFHVLKUWFBV.CKJHSDFVLKJBDSFKLBEWFKJHVCIOUDFHVIUDFHGIUDHFGUHDFOGIUHD;FLBHDFL;IYGLWEYFGOIHEWRIGHERI7GYFEOR8YGHO9HJTRGO9RTG 98-9GUWE08ROYGPO8ERUHOLDHFGOHFDUHGERHGIUDSHFGIULDHGK.JBHDFJKGHKJDFHGFJHBJHNKUJHGOIERHGOIHTOIGJTPOIJOITHORTHGORHTGIERHTGFGORHTGOIERHTGOIFHTGIFIHGHRHGRHTGLaorugkasvc .jhqwvfk;j13tluiyge4oitugRHTGHUWERUGFIQWYRGFYJWGFOIYWEGFIWEGFOWUQEFIYWQRFYQWEWRTEFYGQWLYFTGQWYRTFOIYEQWTGFI7WETFYUTUYETUFTWQEUTFWEYTRUWQETREEWRYTRTRTRETYEUYTRW EGDUYETUYWTIWETDUYEGUYFWQETURWIEYTDIWGSDUYTQWEUYRT8TUIWETDJHWG,MHAJGELHFGWJSHXBCXZJYTFDJHUD7GWKFJHTRJHSDGLHCVGSCJVGKDFZSVGKJDXHJCVHBASD,JGS.AKDJGCBVKJXHVCJKASDHOFWHRJUFHKJSADBVIJSBFVUYSBDVMB JHZXCBVNSDBNVKXCV;KB /FXCBVNXZF'LKCVJ]POSXCV67UOJPS6Y8OIHHRTHSUHGTTTTTTHRWUGFTREIYGTYUJFOIUGHKJQERGTYIEWTRG'IO2146 Y95TGVFKU YGFT4IGY7HFTR489OIHWER G78IUGIUKH4TRH9GUNGR7UKYHJWERIGEFKYRJHM06W UKYHRG7DYJR4T84THIUHWRKUF5TGWEYIRFTGQWKHEFTGYRITR3 FGU6TR6TTTT1TTGFKHERLIUWGYURYUGUCSBJSBJKSDJEDJDJFSYGI0er4vlk;aserhg;oudfoi;uhjpoweifhpisudfgpiasfvpiualjhguihsfkgsdlifhaskldfgfdflisygdfiygsfigasefgsaldkhfgiysadgfjhsgfkhsefgjhsfgtjyhfgiyfddulyfvutasdousdygfaSYdguyadfutasydvjhadgijseffesdfuaigaygsafygdhfaguydghlozdljasb;fjbsdkf;jbhk;rjhflkjsrgbisuhfkjdhfvgiuhsdgipuhsdfiughsghpuisadrhvfjdhfvpouherdsguphdfknkjfghkdgrigfkgsrfiughfkhdfhfdkhfkghdjfkghkfjghkdfhgjhgkrhigfpuqergiuohtpjrghkjerhgilhngbkasfiurhgkjbfgigrfghrgfljsdfgasfjhafgljwhefgjsfohsyglh;ufhk;fghisuagkgfkugshfiusdghfpiusfgaiosfgtilasegfoewtflsgfiy